საჯარო ინფორმაცია

ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ


pdf

1.2 - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დებულება

pdf

1.4 - 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმა

pdf

1.4 - იძულებით გადაადგილე­ბულ პირთათვის – დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი


pdf

2.2 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ


pdf

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

pdf

4.2 ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით

pdf

4. 3 ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ


pdf

5.1 ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები;

pdf

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით);

pdf

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად);

pdf

5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით) ;