საჯარო ინფორმაცია

ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ


pdf

1.3. ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში

pdf

1.2 - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დებულება

pdf

1.4 - 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმა

pdf

1.4 - იძულებით გადაადგილე­ბულ პირთათვის – დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი


pdf

2.1. საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირი

pdf

2.2 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

pdf

2.5.საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

pdf

2.4. ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ


pdf

3.2. საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

pdf

3.2. საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი

pdf

3.3. ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიის მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ


pdf

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

pdf

4.2 ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით

pdf

4. 3 ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ


pdf

5.1 ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები;

pdf

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით);

pdf

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად);

pdf

5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით) ;

სამართლებრივი აქტები


pdf

6.1. საქართველოს კანონი გრანტების შესახებ

pdf

6.1. საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ