სასარგებლო ბმულები

სტრუქტურები

დასახელება მისამართი
საქართველოს პრეზიდენტი https://www.president.gov.ge/
საქართველოს პარლამენტი http://www.parliament.ge/ge/
საქართველოს მთავრობა http://gov.ge/
საქართველოს უზენაესი სასამართლო http://www.supremecourt.ge/
იუსტიციის სამინისტრო http://www.justice.gov.ge/
ენერგეტიკის სამინისტრო http://www.energy.gov.ge/
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო http://www.moe.gov.ge
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო http://www.moc.gov.ge/
სოფლის მეურნეობის სამინსიტრო http://www.moa.gov.ge/
საგარეო საქმეთა სამინისტრო http://www.mfa.gov.ge/
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო http://www.moh.gov.ge/
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა http://www.abkhazia.gov.ge
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო http://www.napr.gov.ge
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო http://www.police.ge
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო http://msy.gov.ge/
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო http://www.economy.ge
საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო http://www.mrdi.gov.ge/ge/
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო http://www.mes.gov.ge/
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო http://www.mof.ge/
საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო http://www.culture.gov.ge/
თბილისის მერია http://tbilisi.gov.ge/
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი http://www.eu-nato.gov.ge/
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო http://www.mod.gov.ge/
რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი http://new.smr.gov.ge/
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი http://diaspora.gov.ge/
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო http://www.nsc.gov.ge/

საერთაშორისო ორგანიზაციები

დასახელება მისამართი
ევროკავშირი http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_en.htm
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია http://www.fao.org/
მსოფლიო ბანკი http://www.worldbank.org.ge
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი http://www.imf.ge
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის რეგიონალური წარმომადგენლობა http://www.ebrd.com
აზიის განვითარების ბანკის (ADB) ადგილობრივი წარმომადგენლობა http://www.adb.org
გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამა http://www.wfp.org
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია http://www.un.org
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია http://www.wto.org
ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში http://portal.coe.ge
მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ http://www.actionagainsthunger
ლტოლვილთა დანიის საბჭო https://drc.dk/
პარტნიორები
logo საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო logo საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო logo საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო logo პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები logo იუსტიციის სახლი logo სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო logo სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო logo სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო logo სოციალური მომსახურების სააგენტო logo logo აწარმოე საქართველოში logo ევროკავშირი logo გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია logo დანიის ლტოლვილთა საბჭო logo მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ logo ნეტაფიმი