საკანონმდებლო აქტები

იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2016-2017 წლებს სამოქმედო გეგმის უწყებათაშორისი კომიტეტის სხდომის ოქმი N1

21/09/2016

იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2016-2017 წლებს სამოქმედო გეგმის უწყებათაშორისი კომიტეტის სხდომის ოქმი N2

21/04/2017

საქართველოს მთავრობის განკარგულება "იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2016-2017 წლებს სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 დეკემბ

01/05/2017

იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმა

20/02/2018

სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2016-2017 წლების მუშაობის ანგარიში

20/03/2018

სააგენტოს დებულება

13/01/2016

საქართველოს მთავრობის განკარგულება იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ

02/02/2016

იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის − დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმა

20/01/2016

იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია

02/02/2016

იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთა მიმართ 2015-2016 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა

29/03/2016