კანონმდებლობა

სამეწარმეო საქმიანობის მარეგულირებელი ძირითადი საკანონმდებლო აქტები - კანონები და მთავრობის დადგენილებები.

კანონები


pdf

საქართველოს კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

pdf

საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ

pdf

საქართველოს შრომის კოდექსი

pdf

საქართველოს კანონი საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ

pdf

საქართველოს კანონი საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ

pdf

საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ

pdf

საქართველოს კანონი საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის შესახებ

pdf

საქართველოს კანონი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ

pdf

საქართველოს კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ

pdf

საქართველოს კანონი კანონი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ

pdf

ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ

მთავრობის დადგენილებები


pdf

23.06.2015 დადგენილება N279 "პირისათვის ტურისტული საწარმოს სტატუსის მინიჭების, ფუნქციონირებისა და გაუქმების წესის დამტკიცების შესახებ"

pdf

10.04.2014 დადგენილება N275 "საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესის დამტკიცების შესახებ"

pdf

23.12.2013 დადგენილება N351 "საქართველოს ინტეგრირებული ტარიფის დამტკიცების შესახებ"

pdf

02.10.2013 N254 დადგენილება "სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის მოპოვებისა და შეწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ"

pdf

22.05.2013 დადგენილება N126 "ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"

pdf

14.06.2011 დადგენილება N236 "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელი კომისიის შესახებ"

pdf

24.05.2011 დადგენილება N222 "მარცვლეულის ბუნებრივი დანაკარგის ნორმების დამტკიცების შესახებ"

pdf

12.04.2011 დადგენილება N173 "სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების,სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხის დამტკიცების შესახებ"

pdf

26.01.2011 დადგენილება N49 "ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ"

pdf

31.12.2010 დადგენილება N429 "ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე"

pdf

31.12.2010 დადგენილება N426 "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

pdf

29.12.2010 დადგენილება N415 "სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ"

pdf

28.12.2010 დადგენილება N402 "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ"

pdf

28.07.2010 დადგენილება N213 "გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე"

pdf

30.03.2010 დადგენილება N96 "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ"