გზამკვლევები

პუბლიკაციები, ბროშურები და საინფორმაციო და საკონსულტაციო მასალები ეკონომიკური საქიანობის წამოწყების მსურველთათვის.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების გზამკვლევი

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი- ნებაყოფლობით წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაციაა, რომლის წევრებიც ეწევიან სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას და საერთო ეკონომიკური ინტერესი აერთიანებთ. 2013 წლის 12 ივლისს, საკანონმდებლო ორგანომ "სასოფლო-სამეურნეო კოოპე­რ...

სოფლის მეურნეობის ბუღალტრული აღრიცხვის წესები და მასთან დაკავშირებული განმარტებები

პუბლიკაცია წარმოადგენს ბასს 41-ის სოფლის მეურნეობა პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობების მიმოხილვას. ორიენტირებულია იმ საკითხების განხილვაზე, რომელიც სპეციფიკურია სოფლის მეურნეობისათვის და ხშირ შემთხვევაში სწორი გადაწყვეტილების ძიებაში დროის დიდ დან...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი

კვლევა განხორციელდა იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში 2013 წლის ივლისიდან 2015 წლის ივნისამდე პრაღის ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი მეცნიერებების, ჩეხეთის უნივერსიტეტის (ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი) მიერ, საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაცია...