დოკუმენტების ნიმუშები

წესდების, ხელშეკრულებებისა და ბიზნეს საქმიანობის დაწყებისა და მართვისათვის აუცილებელი სხვა ტიპური დოკუმენტების ნიმუშები.

წესდების ნიმუშები


doc

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

doc

რეგისტრირებული კოოპერატივი

doc

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი

doc

სააქციო საზოგადოება

doc

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

doc

კომანდიტური საზოგადოება

doc

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

ხელშეკრულების ნიმუშები


doc

ნასყიდობის ხელშეკრულება

doc

გადახსის განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება

doc

გადახდის განვადებით ნასყიდობის და იპოთეკის ხელშეკრულება

doc

სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულება

doc

ჩუქების ხელშეკრულება

doc

თხოვების ხელშეკრულება

doc

უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულება

doc

ქირავნობის ხელშეკრულება

doc

შრომითი ხელშეკრულება

doc

უძრავი ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულება

doc

უძრავი ნივთის ჩუქების ხელშეკრულება

doc

ლიზინგის ხელშეკრულება

doc

იჯარის ხელშეკრულება

doc

გაცვლის ხელშეკრულება

doc

დავალების ხელშეკრულება

doc

ერთჯერადი მომსახურების ხელშეკრულება