დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

17/05/2017
photo

დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ყველა დევნილს, რომელიც 2017-2019 წლებში ჩაირიცხა სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, სწავლის პერიოდში, აუნაზღაურებს ტრანსპორტირების ხარჯებს.

დევნილმა, რომელსაც სურს გახდეს წინამდებარე პროგრამის ბენეფიციარი, უნდა შეავსოს განაცხადი და ჩააბაროს სააგენტოში, მისამართზე - ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა ან სკანირებული განაცხადი, თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად, გამოგზავნოს სააგენტოს ოფიციალურ ელ. ფოსტაზე - info@livelihood.gov.ge

განაცხადს თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

  1. განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  2. დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  3. ცნობა სასწავლებლიდან, ჩარიცხვის წლისა და სწავლის დასრულების ზუსტი თარიღის მითითებით;
  4. განმცხადებლის სახელზე გახსნილი საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები;
  5. განაცხადის მიღების თვეში აღებული ამონაწერი სოციალურად დაუცველ ოჯახთა მონაცემთა ბაზიდან (იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი სოციალურად დაუცველია).

კერძო ტრანსპორტის მოთხოვნის შემთხვევაში, განაცხადს თან უნდა ერთვოდეს საჭიროების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ: შეზღუდვის დამადასტურებელი ცნობა, ფორმა N100 და ა.შ.)

ჩამოთვლილი დოკუმენტაციიდან რომელიმეს დაურთველობის შემთხვევაში სააგენტო განცხადების მიღების ვადის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში აცნობებს განმცხადებელს აღნიშნულის შესახებ. ცნობად ჩაითვლება განმცხადებლისათვის როგორც წერილობითი, ისე სატელეფონო შეტყობინება.

განაცხადის ფორმა, შევსების ინსტრუქციასთან ერთად, იხილეთ ბმულზე.

 პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე, დაკმაყოფილდება ყველა საჭიროების მქონე დევნილი. ამასთანავე, იმ შემთხვევაში, თუ ფინანსური რესურსი ყველა განაცხადის დასაკმაყოფილებლად საკმარისი არ იქნება, სააგენტო უფლებამოსილია პრიორიტეტი მიანიჭოს სოციალურად დაუცველ დევნილებს.

პირი, რომელსაც სურს გახდეს სააგენტოს წინამდებარე პროგრამის ბენეფიციარი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

  1. რეგისტრირებული უნდა იყოს საქართველოს იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მონაცემთა ბაზაში და ფლობდეს დევნილის აქტიურ სტატუსს;
  2. სწავლობდეს სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;
  3. სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხული უნდა იყოს 2017-2019 წლებში.

პროგრამა ვრცელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.

სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნუსხა იხილეთ ბმულზე.

დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამა დეტალურად იხილეთ ბმულზე.

 

უკან დაბრუნება
პარტნიორები
logo საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო logo საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო logo საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო logo პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები logo იუსტიციის სახლი logo სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო logo სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო logo სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო logo სოციალური მომსახურების სააგენტო logo logo აწარმოე საქართველოში logo ევროკავშირი logo გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია logo დანიის ლტოლვილთა საბჭო logo მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ logo ნეტაფიმი