დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა

15/09/2017
photo

პროგრამის მიზანია, დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობა მათთვის სახელობო იარაღების შესყიდვის გზით.

თვითდასაქმების ხელშეწყობისა და შემოსავლის წყაროს გაჩენის მიზნით, 50-მდე დევნილს გადაეცემა სახელობო იარაღები. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებას ექვემდებარება როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური საგრანტო განაცხადები. ინდივიდუალური საგრანტო განაცხადის შემთხვევაში, ერთ ბენეფიციარზე გასაცემი გრანტის მაქსიმალური ოდენობაა 1600 ლარი. ჯგუფური განაცხადის შემთხვევაში გრანტის ოდენობა განისაზღვრება ჯგუფის წევრთა რაოდენობის მიხედვით, იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ერთ ბენეფიციარზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს 1600 ლარს. ჯგუფური განაცხადის შემთხვევაში დასაშვებია მაქსიმუმ 3 კურსდამთავრებულის გაერთიანება. პროგრამის ფარგლებში დაშვებულია, როგორც დამწყები, ისე არსებული საქმიანობის ხელშეწყობა თვითდასაქმებისათვის საჭირო ძირითადი საშუალებების შეძენის გზით.  დასაშვებია მხოლოდ ერთი საგრანტო ინიციატივის დაფინანსება, თუნდაც იგი მოიცავდეს რამდენიმე ხელსაწყოს შეძენას, რომლებიც საერთო ჯამში ერთი პროექტის განხორციელებას ემსახურება.

დაფინანსებას არ ექვემდებარება საბრუნავი კაპიტალი, სახარჯი მასალა და სხვა ნებისმიერი საქონელი, რომელიც არ წარმოადგენს ძირითად საშუალებას, ანუ ქონებას, რომლის გამოყენების ვადაც ერთ წელზე მეტია.

მნიშნველოვანი ვადები: 

          საქმიანობა

განხორციელების პერიოდი

საგრანტო განაცხადების მიღება

15 სექტემბერი 09:00 - 10 ოქტომბერი 18:00

საგრანტო განაცხადების დამუშავება

10 ოქტომბერი - 1 ნოემბერი

საგრანტო განაცხადების წარდგენა კომისიისათვის

2  - 6 ნოემბერი 


პროგრამის სამიზნე ჯგუფი: პროგრამის  სამიზნე ჯგუფია ის იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებმაც 2016-2017 წლებში დაასრულეს სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესიულ პროგრამაზე სწავლა და აქვს დამოუკიდებლად საქმიანობისათვის საჭირო პროფესიული უნარ-ჩვევები. პროგრამის ფარგლებში შეირჩა 52 პროფესია, რომლის კურსდამთავრებულსაც აქვს შესაძლებლობა თვითდასაქმების გზით გაიჩინონ შემოსავლის წყარო.

პროფესიათა ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე. 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია : განმცხადებელმა სრულყოფილად შევსებულ განაცხადის ფორმასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს მისი კვალიფიკაციისა და მოწყვლადობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტები.

განაცხადთან ერთად ქვემოთჩამოთვლილი დოკუმენტების წარმოდგენა სავალდებულოა:

  1. კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი ან ცნობა სასწავლებლიდან პროფესიისა და საფეხურის მითითებით);
  2. დევნილობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  4. კვალიფიკაციის ამაღლების დამადასტურებელი ნებისმიერი საბუთი (სერტიფიკატი, დიპლომი), იმ შემთხვევაში, თუ მას გავლილი აქვს დამატებითი გადამზადების კურსი;
  5. სასწავლებლის უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული რეკომენდაცია, რეკომენდატორის სახელის, გვარის, პოზიციისა და საკონტაქტო ტელეფონის მითითებით.
  6. რეზიუმე ან დამსაქმებლის საკონტაქტო ინფორმაცია (იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელს აქვს სამუშაო გამოცდილება)

იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და მისი ოჯახისთვის მინიჭებული სარეიტინგო ქულა ნაკლებია 100,001-ზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია ან ჰყავს შშმ ოჯახის წევრი, მარჩენალდაკარგული ან მარტოხელა მშობელია, განაცხადს თან უნდა დაერთოს:

  1. განაცხადის მიღების თვეში აღებული ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან, სარეიტინგო ქულის მითითებით;
  2. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე განმცხადებლისათვის სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი ან სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან აღებული ცნობა.
  3. იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი მარჩენალდაკარგულია, უნდა წარმოადგინოს ცნობა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან იმის მითითებით, რომ ოჯახი მარჩენალდაკარგულია, რის გამოც არასრულწლოვანი შვილები იღებენ სახელმწიფო გასაცემელს;
  4. თუ განმცხადებელი მარტოხელა მშობელია, სტატუსის დასადასტურებლად უნდა წარმოადგინოს:

                4.1  ქორწინების მოწმობის, შვილ(ებ)ის დაბადების მოწმობისა და მეუღლის გარდაცვალების მოწმობის ასლები;
                4.2  შვილ(ებ)ის დაბადების მოწმობის ასლები, თუ მამის მონაცემები არ არის დაფიქსირებული;
                4.3  თუ მამის მონაცემები დაფიქსირებულია შვილ(ებ)ის დაბადების მოწმობაში დედის მითითების საფუძველზე, დაბადების მოწმობის ასლთან ერთად უნდა წარმოადგინოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს/ იუსტიციის სახლის მიერ გაცემული ფორმა N4.

დევნილმა, რომელსაც სურს გახდეს წინამდებარე პროგრამის ბენეფიციარი, უნდა შეავსოს პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული განაცხადი (დანართი N1) და ჩააბაროს სააგენტოში, რომლის მისამართია ქ.თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა ან შევსებული და დასკანერებული განაცხადი თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად გამოგზავნოს სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე, შემდეგ მისამართზე: info@livelihood.gov.ge

განაცხადის შევსება შესაძლებელია, როგორც ხელით, ისე ბეჭდურად.

განაცხადის ფორმა იხილეთ ბმულზე.

დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა დეტალურად შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

უკან დაბრუნება