დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა

15/09/2017
photo

პროგრამის მიზანია, დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობა მათთვის სახელობო იარაღების შესყიდვის გზით.

თვითდასაქმების ხელშეწყობისა და შემოსავლის წყაროს გაჩენის მიზნით, 50 დევნილს გადაეცემა სახელობო იარაღები. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებას ექვემდებარება როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური საგრანტო განაცხადები. ინდივიდუალური საგრანტო განაცხადის შემთხვევაში, ერთ ბენეფიციარზე გასაცემი გრანტის მაქსიმალური ოდენობაა 1600 ლარი. ჯგუფური განაცხადის შემთხვევაში გრანტის ოდენობა განისაზღვრება ჯგუფის წევრთა რაოდენობის მიხედვით, იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ერთ ბენეფიციარზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს 1600 ლარს. ჯგუფური განაცხადის შემთხვევაში დასაშვებია მაქსიმუმ 3 კურსდამთავრებულის გაერთიანება. ჯგუფური განაცხადის შემთხვევაში დასაშვებია მაქსიმუმ 3 კურსდამთავრებულის გაერთიანება. განმცხადებელმა ჯგუფის წევრებმა სათითაოდ უნდა შეავსონ საგრანტო განაცხადის პირველი ნაწილი (პერსონალური ინფორმაციის ნაწილი). განაცხადის შეფასებისას ჯგუფის წევრთა მოწყვლადობა შეფასდება ცალ-ცალკე და გამოიყვანება საშუალო ქულა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან და სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობით, გამოიკვეთა იმ პროფესიათა ჩამონათვალი, რომლის კურსდამთავრებულებსაც აქვთ თვითდასაქმების შესაძლებლობა. პროგრამის ფარგლებში შეირჩა 180 პროფესია, რომლის კურსდამთავრებულსაც აქვს შესაძლებლობა თვითდასაქმების გზით გაიჩინონ შემოსავლის წყარო.

პროფესიათა ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე. 

პირველ ეტაპზე, განაცხადის შემოწმება განხორციელდება საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან განმცხადებლის შესაბამისობის მიხედვით. ამ ეტაპს გადალახავს განაცხადი იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი აკმაყოფილებს ყველა ქვემოთჩამოთვლილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნას:

  1. განმცხადებელი არის დევნილის აქტიური სტატუსის მქონე;
  2. განმცხადებელი არის სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების 2015-2018 სასწავლო წლების კურსდამთავრებული და/ან სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ სერტიფიცირებული ბენეფიციარი.
  3. მან დაასრულა დანართ N1-ში ჩამოთვლილი პროგრამიდან ერთ-ერთი;
  4. განაცხადი სრულყოფილადაა შევსებული და წარმოდგენილია ყველა საჭირო თანმდევი დოკუმენტი.

დევნილმა, რომელსაც სურს გახდეს წინამდებარე პროგრამის ბენეფიციარი, უნდა შეავსოს პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული განაცხადი (დანართი N2) და ჩააბაროს სააგენტოში, რომლის მისამართია ქ.თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა ან შევსებული და დასკანერებული განაცხადი თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად გამოგზავნოს სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე, შემდეგ მისამართზე: info@livelihood.gov.ge

განმცხადებელმა სრულყოფილად შევსებულ განაცხადის ფორმასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს მისი კვალიფიკაციისა და მოწყვლადობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტები.

განაცხადთან ერთად ქვემოთჩამოთვლილი დოკუმენტების წარმოდგენა სავალდებულოა:

  1. კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი ან ცნობა სასწავლებლიდან პროფესიისა და საფეხურის მითითებით)
  2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  3. ერთი ინვოისი, სადაც მითითებულია მოთხოვნილი საქონელი, მისი ზუსტი მახასიათებლები და მოდელი.

განაცხადის შევსება შესაძლებელია, როგორც ხელით, ისე ბეჭდურად.

განაცხადის ფორმა იხილეთ ბმულზე.

დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა სრულად შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

 

უკან დაბრუნება
პარტნიორები
logo საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო logo საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო logo საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო logo პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები logo იუსტიციის სახლი logo სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო logo სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო logo სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო logo სოციალური მომსახურების სააგენტო logo logo აწარმოე საქართველოში logo ევროკავშირი logo გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია logo დანიის ლტოლვილთა საბჭო logo მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ logo ნეტაფიმი