დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა

15/03/2019
photo

პროგრამის მიზანია, დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობა მათთვის სახელობო იარაღების შესყიდვის გზით.

პროგრამის ფარგლებში, სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების კურსდამთავრებულებს და სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს - „პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის“ სერტიფიცირებულ 50 დევნილს, თვითდასაქმების ხელშეწყობისთვის, შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ მათი პროფესიის შესაბამისი ხელსაწყოები და ტექნიკა. ერთ ბენეფიციარზე გასაცემი გრანტის მაქსიმალური ოდენობაა 2000 ლარი. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან და სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობით, გამოიკვეთა იმ პროფესიათა ჩამონათვალი, რომლის კურსდამთავრებულებსაც აქვთ თვითდასაქმების შესაძლებლობა. პროგრამის ფარგლებში შეირჩა 100 - ზე მეტი პროფესია, რომლის კურსდამთავრებულსაც აქვს შესაძლებლობა თვითდასაქმების გზით გაიჩინონ შემოსავლის წყარო.

პროფესიათა ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე. 

პირველ ეტაპზე, განაცხადის შემოწმება განხორციელდება საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან განმცხადებლის შესაბამისობის მიხედვით. ამ ეტაპს გადალახავს განაცხადი იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი აკმაყოფილებს ყველა ქვემოთჩამოთვლილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნას:

  1. განაცხადი წარმოდგენილია დადგენილ ვადებში;
  2. განმცხადებელი არის დევნილის აქტიური სტატუსის მქონე;
  3. განმცხადებელი არის სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების 2015-2019 სასწავლო წლების კურსდამთავრებული და/ან ამავე წლების სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ სერტიფიცირებული ბენეფიციარი.
  4. მან დაასრულა დანართ N1-ში ჩამოთვლილი პროგრამიდან ერთ-ერთი;
  5. განაცხადი სრულყოფილადაა შევსებული და წარმოდგენილია ყველა საჭირო თანმდევი დოკუმენტი.

დევნილმა, რომელსაც სურს გახდეს წინამდებარე პროგრამის ბენეფიციარი, უნდა შეავსოს პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული განაცხადი (დანართი N2) და ჩააბაროს სააგენტოში, რომლის მისამართია ქ.თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა ან შევსებული და დასკანერებული განაცხადი თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად გამოგზავნოს სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე, შემდეგ მისამართზე: info@livelihood.gov.ge

განაცხადების მიღება მიმდინარეობს 15 აპრილის ჩათვლით.

განმცხადებელმა სრულყოფილად შევსებულ განაცხადის ფორმასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს მისი კვალიფიკაციისა და მოწყვლადობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტები.

განაცხადთან ერთად ქვემოთჩამოთვლილი დოკუმენტების წარმოდგენა სავალდებულოა:

  1. კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი ან ცნობა სასწავლებლიდან პროფესიისა და საფეხურის მითითებით)
  2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  3.  1 ინვოისი, სადაც მითითებულია მოთხოვნილი საქონელი, მისი ზუსტი მახასიათებლები და მოდელი.

განაცხადის შევსება შესაძლებელია, როგორც ხელით, ისე ბეჭდურად.

განაცხადის ფორმა იხილეთ ბმულზე.

დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა სრულად შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

 

უკან დაბრუნება
პარტნიორები
logo საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო logo საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო logo საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო logo პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები logo იუსტიციის სახლი logo სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო logo სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო logo სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო logo სოციალური მომსახურების სააგენტო logo logo აწარმოე საქართველოში logo ევროკავშირი logo გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია logo დანიის ლტოლვილთა საბჭო logo მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ logo ნეტაფიმი