მიმდინარე საარსებო წყაროების პროგრამები

მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამა

13/09/2018

მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება დევნილების მიერ მართული სამეწარმეო საქმიანობა, რათა გაიზარდოს მათი საწარმოების ბრუნვა და შეიქმნას ახალი სამუშაო ადგილები. პროგრამა ხელს შეუწყობს მეწარმეობის თეორიული და პრაქტიკული საკ...

განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა

30/03/2018

პროგრამის თანახმად, სასათბურე მეურნეობის დასაწყებად ან განსავითარებლად გრანტები გადაეცემათ იმ დევნილ ოჯახებს, რომლებსაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ პროექტის „სოფლა...

დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა

15/09/2017

პროგრამის მიზანია, დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობა მათთვის სახელობო იარაღების შესყიდვის გზით. თვითდასაქმების ხელშეწყობისა და შემოსავლის წყაროს გაჩენის მიზნით, 50 დევნილს გადაეცემა სახელობო იარაღები. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებას ექვემდებარება ...

დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

17/05/2017

დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ყველა დევნილს, რომელიც 2017-2019 წლებში ჩაირიცხა სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, სწავლის პერიოდში, აუნაზღაურებს ტრ...

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამა

16/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელება საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპი ცენტრალური მთავრობა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელება დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრა...