მიმდინარე საარსებო წყაროების პროგრამები

დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა

15/09/2017

პროგრამის მიზანია, დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობა მათთვის სახელობო იარაღების შესყიდვის გზით. თვითდასაქმების ხელშეწყობისა და შემოსავლის წყაროს გაჩენის მიზნით, 50-მდე დევნილს გადაეცემა სახელობო იარაღები. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებას ექვემდებარ...

მოწყვლად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით, მათი საარსებო წყაროების თანადაფინანსებისა და სოციალური გააქტიურების ხელშეწყობის გზით

25/10/2016

პროგრამა ითვალისწინებს მოწყვლად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერას. მის მიზანს წარმოადგენს ერთი მხრივ, მოწყვლად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით და მეორე მხრივ, სახე...

დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

17/05/2017

დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ყველა დევნილს, რომელიც 2016-2017 წლებში ჩაირიცხა სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, სწავლის პერიოდში, აუნაზღაურებს ტრ...

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამა

16/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელება საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპი ცენტრალური მთავრობა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელება დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრა...

სამაგისტრო პროგრამა

17/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელება საქართველოს ბანკის უნივერსტეტი ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპი ბანკი პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელება სამაგისტრო პროგრამა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერა პროგრამის მიზანია მოამზადოს მა...