სააგენტოს შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული  პირის – დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის  სააგენტო არის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა  და ლტოლვილთა  სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.

 

სააგენტოს მიზანია იძულებით  გადაადგილებულ  პირთა – დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაცია, დასაქმების, მომსახურების, ინფრასტრუქტურისა  და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საქართველოს მთავრობასა და ევროკავშირს შორის 2012 წლის 9 ოქტომბერს გაფორმებული ფინანსური შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად, რომელიც ფინანსდება ზემოხსენებული ფინანსური შეთანხმების ფარგლებში.

 

სააგენტოს ფუნქციებია, დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის კუთხით, ასევე მათი სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო ორგანოებთან და ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებთან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. ასევე, სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი  პროგრამებითა და პროექტებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაგეგმვა, განხორციელება, მონიტორინგი, განახლება, შეფასება და კოორდინაცია.