საჯარო ინფორმაცია

General information about the Administrative body


pdf

test

pdf

1.3. ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში

pdf

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დებულება

pdf

2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმა

pdf

იძულებით გადაადგილე­ბულ პირთათვის – დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგია

Page of the public information


pdf

test 2

pdf

2.1. საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირი

pdf

საქართველოს მთავრობის დადგენილება - საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

pdf

2.5 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა, 2018 წლის I - III კვარტალი

pdf

2.5 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა, 2018 წლის I - III კვარტალი

pdf

2.4. ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

pdf

2.1 - საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირები

Information about the personnel provision of the Administrative body


pdf

test 3

pdf

test

pdf

3.2. საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

pdf

3.2. საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი

pdf

3.3. ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიის მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში

Information about the State procurements carried out by the Administrative body and about privatization of the state property


pdf

test 4

pdf

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

pdf

4.2 ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით

pdf

4. 3 ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

Information about financing and budget of the Administrative body


pdf

test 5

pdf

5.1 ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები;

pdf

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით);

pdf

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად);

pdf

5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით) ;

Legal acts


pdf

test 6

pdf

6.1. საქართველოს კანონი გრანტების შესახებ

pdf

6.1. საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ

Other public information


pdf

test 7

pdf

DRC bulletin